Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.nakupted.cz.  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem.

Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky.

Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu www.nakupted.cz, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje. V případě, že tak neučiní může být odeslání zboží odmítnuto.

 

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

 

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat:
a.) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží;
b.) vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR;
c.) vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy záručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

 

3. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

 

4. Objednávka zboží

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.nakupted.cz jsou závazné.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace (bod 8.), se kterými souhlasí.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího momentem převzetí zboží a zaplacení kupní ceny.

Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (např. množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenost aj.) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (telefonicky či písemně). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.nakupted.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány třetím osobám.

Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.

5. Prodejní cena

Prodejní ceny uvedené v e-shopu www.nakupted.cz jsou platné v okamžiku objednání, o změně jste vždy předem informováni. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti při dodání zboží kupujícímu. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.

 

6. Doprava, doba dodání

Pokud je zboží skladem, je expedováno nejpozději následující pracovní den po potvrzení objednávky. Zboží označené statutem k dispozici bude expedováno od 3 dnů, nejpozději však do 10-ti dnů po potvrzení objednávky. V případě, že není skladem, bude provozovatel e-shopu kupujícího informovat (telefonicky, e-mailem, případně SMS) o možném termínu dodání. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.
Zvolenými přepravci zboží jsou služby TopTrans a Geis. Obě přepravní společnosti dodávají objednané zboží na uvedenou adresu zákazníka maximálně 3 dny po předání zásilky přepravci.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad tyto poznamenat na přepravním listu a neprodleně je písemně oznámit dodavateli. Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič přepravce oprávněn převzít dobírku a převzetí peněz potvrdí na přepravním listu.U zboží nad rámec standardní hmotnosti je účtováno individuální přepravné dle ceníku smluvního přepravce TopTrans nebo Geis.

Cena dopravy je 119 Kč do 50 kg

Cena dopravy je 350 Kč do 75 kg

Cena dopravy je 650 Kč nad 75 kg

Cena dopravy je 1250 Kč nad 1000 kg

Cena dopravy na produkty značky SHARKS nad 500 Kč je ZDARMA v rámci ČR.

Cena dopravy na Slovensko je 4,77€ do 50 kg, a to i na produkty značky SHARKS.

Cena dopravy nad 50 kg je účtována individuálně dle rozměru a váhy.

Ceny jsou uvedeny s DPH.

7. Vrácení zboží

Zákazník má právo dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (pomocí internetu). Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží, vykazuje-li dodané zboží vadu, postupuje kupující dle reklamačního řádu.

 

Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží poslat zpět v uvedené lhůtě dodavateli, a to za těchto podmínek:

a.) zákazník své rozhodnutí k odstoupení od smlouvy deklaruje telefonicky a své požadavky konkretizuje písemně v zásilce u zboží, které bude vracet;

b.) zboží musí být v původním nepoškozeném obalu;

c.) zboží musí být nepoškozené a kompletní s originálním dokladem o koupi;

d.) v žádném případě zboží nezasílat prodávajícímu na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužuje se tím doba k vyřízení vrácení. Poštovné za vrácení zboží bude proplaceno v našich nejnižších nákladech.

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit nároky plynoucí z jeho bezdůvodného obohacení spočívající ve snížení hodnoty vraceného zboží.

Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku (kupní cena zboží + poštovné v našich nejnižších nákladech za přepravu ) předem dohodnutým způsobem.

Vrácené zboží zasílá zákazník na své náklady!

 

8. Reklamace zboží a vrácení peněz

Záruční doba na výrobní vady je u všech produktů 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak (např. bazarové zboží apod.). Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko prodávajícího (Steen QOS. s.r.o., Vojkovice 58, 352 73 Vojkovice). Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
Případná reklamace musí být uplatněna u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena a to bez odkladně ihned po zjištění závady.

K reklamaci je třeba předkládat zboží řádně vyčištěné a suché, zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu. K reklamovanému výrobku je třeba přiložit popis závady, způsob vyřízení reklamace, kopii faktury a záruční list. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace zašlou výrobek zpět zákazníkovi, příp. jej vyzvou k převzetí opraveného zboží.

 

Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, případně technologického postupu. Tyto vady se obvykle projeví již po krátké době užívání.

V případě odstranitelné vady má zákazník nárok na bezplatnou záruční opravu.

V případě vady neodstranitelné má zákazník nárok na vrácení peněz nebo na výměnu zboží za bezvadné.

Zákazník je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne jinak. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1    Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů). Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.